இந்த ஆகஸ்ட்டில் மேலும் மற்ற நிகழ்ச்சியுடன் அறிவுசார் பயணத்திற்கு தயாராகுங்கள், ‘ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி

இந்த ஆகஸ்ட்டில் மேலும் மற்ற நிகழ்ச்சியுடன் அறிவுசார் பயணத்திற்கு தயாராகுங்கள், ‘ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி

இந்த ஆகஸ்ட்டில் மேலும் மற்ற நிகழ்ச்சியுடன் அறிவுசார் பயணத்திற்கு தயாராகுங்கள், ‘ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி

 தேசியம், ஆகஸ்ட் 2, 2022:

 விண்வெளியில் மனிதகுலத்தின் ஈர்ப்பு மற்றும் மேலும் ஆராய்வதற்கான விருப்பமான து புதிய விண் உலகங்களைக் கண்டறிய வடிவமைக்கப்பட்ட மாபெரும் இயந்திரங்களை க் கொண்டு, மிகப்பெரிய ஆபத்து மற்றும் நெகிழ்திறன் ஆகியவற்றால் வரையறுக்க ப்ப டுகிறது. அண்டத்தை ஒளிரச் செய்யும் நட்சத்திரங்களின் முதல் படங்களைப் பகிர் வதற் காக இதுவரை கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய விண்வெளி தொலை நோக் கியுடன், சோனி பிபிசி எர்த் ஜேம்ஸ் வெப்: $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி நிகழ்ச் சி யை திரையிட தயாராக உள்ளது. நேயர்களுக்கு கிரகத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த வானி யல் ஆய்வகத்தின் ஒரு பயணத்தை இந்த நிகழ்ச்சி வழங்கும். வாக்ஸ் வித் மை டாக் – செல் லப்பிராணி உரிமையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் நாய்களின் இன்பமான மகிழ்ச்சி ம ற்றும் இம்பாசிபிள் அனிமல்ஸ் – விலங்கு இராச்சியம் பற்றிய அசாதாரண உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு உண்மை ஆவணப்படம் ஆகியவற்றை இந்த சேனல் திரையிட தயா ராக உள்ளது.

 நேயர்களுக்கு விண்வெளியின் திரைக்குப் பின்னால் உள்ள உணர்வை அனுபவிக்கச் செ ய்யும் நிகழ்ச்சியான, ஜேம்ஸ் வெப்: $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி $10பிஎன் பளபளக்கும் மதிப்புமிக்க விண்வெளி உருவாக்குவதைக் காட்டுகிறது மற்றும் தொ லை நோக்கிகள் ஏன் விண்வெளியில் வைக்கப்படுகின்றன என்று பதில் தருகிறது. இந்த நிக ழ்ச்சியானது பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கத்தை மீண்டும் பார்க்கவும், புதிய கிரகங்களைக் கண்டறியும், மேலும் பூமிக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை அடையாளங்களைக் கண்டறியும் திறனுடன் பூமியில் இருந்து ஒரு மில்லியன் மைல் தொலைவில் சுற்றுவதாக அமைக் கப் பட்டுள்ள நாசா தொலைநோக்கியை ஆழமாக ஆராய்கிறது. இது இதுவரை முயற்சி செய் யப்பட்டுள்ள மிகவும் லட்சியமான, சிக்கலான மற்றும் விலையுயர்ந்த அறிவியல் பரிசோ தனையின் நம்பமுடியாத கதையை விவரிக்கிறது.

ஆகஸ்ட் மாதமானது “நாயின் கோடைகாலம்” என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுவதால், சோ னி பிபிசி எர்த்ஸ் இன் வாக்ஸ் வித் மை டாக் நிகழ்ச்சியை கண்டு மகிழுங்கள்! நாய்கள் ந டைபயிற்சி செல்வதை மிகவும் விரும்புகின்றன, அதனால் பல உரிமையாளர்கள் தங்கள் கோரைகளை அமைதியாக வைத்திருக்க நடவடிக்கை பற்றி விவாதிக்கும்போது வா-க் எ ன்று உச்சரிக்கின்றனர். ஆறு எபிசோடிக் சீரிஸ்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நா ய் களுடன் ஒரு வகையான பயணத்தைக் காட்டுகிறது. சோனி பிபிசி எர்த் இன் அனிமல் இ ம்பாசிபிள் ஆனது விலங்கு இராச்சியத்திற்கு மேலும் நேயர்களை கொண்டு செல்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியானது உலகின் மிக அற்புதமான விலங்குகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு த டைகளை கடக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் இந்தச் சவால்களை எதி ர்த் துப் போராட, சில விலங்குகள் தங்கள் உடல்கள், நடத்தைகள் மற்றும் திறன்களை அ சா தாரண நிலைகளுக்கு உடபடுத்து வதன் மூலம் தங்களை எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள் கி ன்றன என்பதை நிரூபிக்கிறது.

ஆகஸ்ட் 3 முதல் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இரவு 10:00 மணிக்கு மனிதனின் சிறந்த நண்பனான வா க்ஸ் வித் மை டாக் நிகழ்ச்சியையும், விண்வெளிக்கு ஒரு மெய்நிகர் சுற்றுப்பயணத்தை தரும் ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி ஆகஸ்ட் 14 அன்று இரவு 9:00 மணிக்கு திரை யிட ப் படும் நிகழ்ச்சியையும், மேலும் ஆகஸ்ட் 15 முதல், ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் இரவு 9:00 மணிக்கு, இம்பாசிபிள் அனிமல்ஸ் நிகழ்ச்சியையும் சோனி பிபிசி எர்த்தில் மட்டும் காணுங்கள்!

கருத்துக்கள்:

” எங்கள் உள்ளடக்க வரிசையின் ஒரு பகுதியாக ‘ஜேம்ஸ் வெப்: $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி’ முதல் காட்சியுடன் விண்வெளி மதிப்புமிக்க பயணத்தை வெளிப் படு த்துவதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். ஒரு பிராண்டாக, எங்களின் நிபு ணத் துவம், தொலைநோக்கு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை இணைத்து சிறந்த அனுப வ த்தை நேயர்களுக்கு வழங்குவதில் எப்போதும் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். இந்த ஆ ண் டு மேலும் பல புதிய நிகழ்ச்சிகளுடன் கைகளுடன் இந்த வேகத்தை தொடர திட்டமி ட்டுள் ளோம்.”