தளபதி அவர்களின் உத்தரவின்படி தஞ்சாவூர் மாவட்ட தலைமை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் நடைபெறும்

தளபதி அவர்களின் உத்தரவின்படி தஞ்சாவூர் மாவட்ட தலைமை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் நடைபெறும்

தளபதி அவர்களின் உத்தரவின்படி தஞ்சாவூர் மாவட்ட தலைமை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் நடைபெறும்

தளபதி அவர்களின் உத்தரவின்படி தஞ்சாவூர் மாவட்ட தலைமை மக்கள் இயக்கம் சார்பில் நடைபெறும் விலையில்லா விருந்தகத்தின் 1000வது நாளை முன்னிட்டு பொதுச் செயலாளர் திரு. புஸ்ஸி N. ஆனந்து அவர்கள் கலந்துகொண்டு மதிய உணவினை வழங்கினார்.!