Wednesday, September 27

காணாமல் போன பெண்ணை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடும் போலீஸ் குறித்த கதை.

Angaaragan Tamil Movie Review

Cast-;

Sathyaraj, Sripathy, Nia, Mahesh, Raina Karad, Roshan, Appukutty, Diya, Neka Rose, Guru Chandran, KCB Prabh at  , Sophie Antony and others .

Crew-;

Banner Name : Julien & Jeroma International ,    Producer Name : Jomon Philip & Geena Jomon , Directed by : Mo han Dachu , Lyrics : Ku Karthik , Music Director : Ku Karthik , Cinematography & Direction: Mohan Dachu , Scree n play & Creative Direction : Sreepathy , Dialogues : Karundhel Rajesh , Editing : Valar Pandi , 2nd Cinematograp h er : Kalaivaanan , Stunts : Jockey Johnson , Choreography : Vasu Navadeepan , Art Director : K Madhan , Execut ive Producer : S. Christy , Production Design: L. Vivek ( Primerose Entertainment) , PRO : A. John , Publicity Desi gner : Avis Manoj (Appinos) and others .

Story-;

The story begins with a group of tourists who want to escape from their stressful lives and take refuge in the qui et and peaceful Kurinji Forest Resort. Siva (Mahesh) works as a manager for the family that manages the Kurinc hi Hill Estate. The tourists’ peace is soon shattered when two of their friends who come to stay there mysterio us ly disappear. After relentlessly searching for them, they report the incident to the police. A police investigation r eveals that this is not the first time a person has gone missing from the resort. In fact, they find the body of anoth er missing person in the compound.

Everyone is afraid that tourists will start experiencing strange and unsettling activities around them. They want to leave Richard, but the police officer who comes to investigate, Ativeerapandian (Sathyaraj), insists that they stay. The group is forced to face the horrors of a night at a haunted resort. A twelve-hour investigation uncovers many hidden secrets of paranormal activity linked to the late Renita Martin Rani, the first owner of the Kurinji H ill Estate. Did the passengers escape from these ghosts? Did they find the missing alive? What is the story of th e late Renita Martin Queen? That is the rest of the story of the film.  

Watch The Video-;

Movie Review-;

A resort is operating in the dense forest of the hill village. The film opens with a scene where a young girl who is staying at the resort with her friends starts looking for her disappearance. In the ensuing investigation, all the pe ople staying there are interrogated, and they take turns blaming each other, and it is revealed that another wom an has also gone missing from the resort. After that some paranormal events happen there and what happened i n the end, what happened to the missing girls is the story of Angarakan. Angaraka is the name of Mars among the new planets. But Mars in the film has nothing to do with the story. Angarakan is a man who lived and died. The li ne is the belief that he turns into a ghost and makes people apes.

A scenic lodge nestled in the Kurinji hills. In the environment where many people come and stay there, at least one woman becomes mysterious. Satyaraj, a police officer, comes to investigate. Another woman also disappe ars while investigating. The whole story is about how he and the SI accompanying Sathyaraj solve the case – find the mysterious women or get clues about the women. Ankarakan also has a story to tell. During the rule of the whites, a queen stayed on that mountain, and the mountain resources did not go to the whites, and the villages that prevented it were run under the leadership of Angarakan. Because of this, he is killed, Rani dies later, and there is a belief that both become ghosts and lift people like this.

Since the story takes place in a resort, they have shot around the resort itself. A paradise by day and a graveyard by night, the resort brings joy to fear and joy to fear. Sripathi, who also helped in the screenplay, has played the lead role in this film. The screenplay is about what tricks he understands when he comes as Sada Thanni Vandi. What is his connection with Angarakan is a suspense.Nothing new needs to be said about Sathyaraj’s performa nce. He has appeared completely bald for this film. Landu inquires about everyone staying at the resort in his o wn style. The twist he puts in at the end is somewhat interesting. The person who comes with him as SI is also creating a ruckus here and there. Whenever Satyaraj gets tense, he buys time by asking,

“Give me five minutes sir… I will investigate…”. Malayalam actress Nia has played the lead role. Angaditheru Mah esh (identity unknown…), Raina Karath, Roshan, Appukutty, Diya, Neka Rose, Guru Chandran, KCB Prabhat and others have also played their roles. Mohan Dutchu, who worked as an assistant director to famous Bollywood dir ector Ram Gopal Varma, has also directed the cinematography. But if the same Ram Gopal Varma had got three beautiful women, he would have stripped them completely and kept the camera on his hip and shot them in vari ous poses. Mohan Dutch, who worked for him, did not know why he did not get that ‘touch’. He has finished dir ecting this film relying only on the climax. At the climax there is an unexpected twist.

K. Karthik’s songs and music are amazing. Had the first half of the film also had a somewhat interesting screenp lay and kept the film moving, it would have been the number one film of the week.  A young man stays with two women at a resort. It is one of these two women who disappears at the beginning of the story. They are  tourists. A husband and wife couple, both of whom have come to get rid of their grievances, a woman writer who occasio nally comes to the resort to write stories, an ex-military officer who stays with his elderly wife, the in-charge of the resort, the manager (Shop Street Mahesh), the receptionist, and the watchman (Appukkutty). ), the maid and the elderly lady owner of the resort.

Apart from these, Sathyaraj, a senior police officer, an inspector and two constables are being investigated. Total characters are like this.Apart from this, the story of a queen in the 1900s is told at the beginning of the film. The film opens with the scene of the Rani sending an army to quell the revolt of three hill villages in the period of Bri tis h India against the ruling Rani. Then they come to the present in 2023 when a young woman is missing from the resort.From the queen’s story to the story of the people at the resort, there is no pressure in any of the storie s. Half of the second half of the film is about searching for a missing young woman.

Well, if there is any interest in the looking film, it is not. In the name of searching, Satyaraj is on one side listening to the story of what happened to the people staying at the resort, on the other side, the inspector is listening to the story from some other people staying at the resort. Well, is the story they are telling interesting..? If you look at it, it is not.At one point or another the film suddenly turns into a ghost film. So that we do not know why the ghost came, when the possessed people put the Rudraksha garland around the neck of the Shivalinga, the ghost goes away. At the end, the twist that Sathyaraj and his team come up with doesn’t seem like applause. Laughter is coming. Are the people running a resort so stupid..? No, do they think that we who come to see these films will be like that..? Do not know. Leave the newcomers in the film. Even the experienced actors seem to be acting very modestly. All in all Angaragan remains a collection of scenes with no story, screenplay, or great acting.

This IS MY Personal Review So Please Go And Watch The Movie In Theaters Only

Written By- T.H.PRASAD -B4U-Ratting-3 / 5